Podmínky použití

1) Všeobecné informace a pravidla chování

Na trasách pro horská kola (MTB trasách) se pohybujete na území státního podniku Saské lesy, jehož lesní oblast je obhospodařována na základě podstaty lesního zákona. Význam lesa pro těžbu dřeva (faktor využití) a myslivost má stejně velkou prioritu jako jeho všestranné ochranné funkce a rekreační charakter.

Opuštění vyznačené MTB trasy nebo jízda mimo vyznačených cest, je přísně zakázáno.

Porušování může vést k odnětí uživatelského pasu bez nároku na vrácení peněz provozovatelem nebo odpovědným správním úředníkem posuzováno jako přestupek proti pořádku (§ 52, odst. 2 č. 1 SächsWaldg).

Péče o MTB trasy je v příslušnosti Sportparku Rabenberg e.V. a jeho pověřených pomocníků. Označení na trasách je nutné respektovat. Pokyny a oprávněná nařízení ze strany pověřených zplnomocněnců Sportparku Rabenberg e.V. a zřízenců lesního hospodářství saských lesů, je nutno dodržovat.

Snažíme se stále dodržovat bezpečnostní standard. Pokud se na trase objeví nějaké závady ohrožující bezpečnost, žádáme Vás o okamžitou informaci na číslo +49 37756 1710 nebo na e-mail info@trailcenter-rabenberg.de. Trasy jsou nejméně jednou týdně důkladně prozkoumány, zda nedošlo k nějakým změnám nebo škodám.

Obhospodařování lesa Státními lesy Saska má vždy přednost. Z tohoto důvodu je někdy nutné některé úseky tras uzavřít. Na tyto změny a uzavírky upozorňujeme v našich mediích a také při prodeji uživatelského pasu. Uživatel se zavazuje informovat se o těchto uzavírkách a je povinen je respektovat. Uzavřené MTB okruhy a délka trvání jsou vyvěšeny na přehledných tabulích. Pro tyto uzavřené úseky je označena objížďka na hlavních cestách.

Důrazně se upozorňuje na to, že se u těchto MTB tras jedná o terénní trasy, jejichž sjezd, podle volené trasy lehká (zelené a modré označení) až do náročná (černé označení), vyžaduje jezdecké a technické znalosti a horské kolo v naprostém technickém pořádku.

Užívání MTB okruhů (MTB trasy a lesní cesty) je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel MTB okruhů akceptuje, že i při přiměřeném užívání, zvláště v důsledku vlivů počasí, může dojít k pádu nebo k poškození.

Každý uživatel by měl během celé trasy, včetně překážek tyto přezkoušet před použitím a na svou vlastní zodpovědnost rozhodnout, zda těmto požadavkům může čelit.

Sportpark Rabenberg e.V. nezodpovídá za škody vzniklé na materiálu nebo na výbavě kola uživatele. Z věcné škody a škody na osobách ručí Sportpark Rabenberg e.V. pouze tehdy, kdyby byly zaviněny úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany Sportparku Rabenberg e.V..

V případě nehody je nutné informovat záchrannou službu přes mezinárodní nouzové volání 112. Záchranné službě musí být sděleno, na kterém úseku trasy (sjezd / rovina) se zraněný nachází. Číselně označené sloupky slouží k orientaci. Příslušníci záchranné služby musí být od hlavní cesty směrováni na místo nehody.

Sjíždění MTB trasy je povoleno pouze s ochrannou přilbou s označením CE. Při sjíždění náročných tras doporučujeme použití protektorů a chrániče kolen/holeních kostí. Doporučuje se mimo jiné, absolvovat tuto trasu v doprovodu dalších osob.

Uživatel je povinen chovat se tak, aby neohrozil sebe ani ostatní osoby.

Vždy mějte na zřeteli bezpečnost a vzájemnou ohleduplnost na MTB trasách!

K tomu patří zvláště dostatečná a bezpečná vzdálenost a přizpůsobení jízdy stavu trasy, vlastním zkušenostem a rychlosti. Pomalejší nechají rychlejší předjet hned, jak to bude bezpečně možné. Na nepřehledných místech se nesmí zastavit. Pokud dojde k nepředvídané nutnosti zastavit, pak se musí místo co nejrychleji vyklidit.

Jakékoliv změny na průběhu trasy nebo na překážkách nejsou dovoleny.
Vedle těchto podmínek pro užívání platí také Fair-Play pravidla Státních lesů Saska a jízdní upozornění DIMB.

 

2) Upozornění a pravidla pro MTB okruhy

Mountainbikeové trasy (MTB trasy) Trailcentra Rabenberg jsou rozčleněny na

a) úseky, které jsou exkluzivně určeny pro horská kola, pro jejichž užívání je nutné zakoupení uživatelského pasu (MTB Trails / MTB trasy) a

b) úseky, kde je možná jízda na kole, včetně horských kol, v rámci volného přístupu do lesa (lesní cesty jsou dostatečně široké).


a) Traťové úseky s povinnosti uživatelského pasu (MTB Trails / MTB trasy)

MTB-Trails trailcentru Rabenberg jsou sportovní zařízení spolku Sportparku Rabenberg e.V., která jsou k dispozici pro všechny zájemce, při dodržování všech podmínek pro uživatele.

Použití MTB tras není součástí volného vstupu do lesa za účelem rekreace, ale je dáno k užívání Sportparku Radenberg jako zodpovědnému provozovateli, Státními lesy Saska na bázi zvláštního oprávnění k používání lesních ploch.

Každý uživatel si musí zakoupit před použitím MTB tras uživatelský pas u Sportparku Rabenberg e.V.. Tento pas jej opravňuje k užívání označených MTB tras v tomto pasu uvedeném časovém rozmezí. Se zakoupením uživatel uznává podmínky použití. Uživatelé bez pasu budou zástupci Sportparku Rabenberg e.V. a Státních lesů Saska při kontrole z trasy vyloučeni.

Z bezpečnostních důvodů jsou MTB trasy pro chodce a pro ostatní rekreanty dle § 13, odst. 1 i.V.m. § 45 Ost. 6 saského lesního zákona (SächsWaldG) uzavřeny.
V době od 01. listopadu do 31. března je použití MTB tras zásadně pro každého zakázáno.

V provozních měsících je nutno dodržovat určené časy pro užívání:
01.04. - 15.05.   8.00 - 17.00 hod.
16.05. - 31.07.   8.00 - 19.00 hod.
01.08. - 15.09.   8.00 - 18.00 hod.
16.09. - 31.10.   8.00 - 17.00 hod.

Při křížení lesních cest a veřejných cest jako i před překážkami na trati je potřeba zvýšená pozornost. Při křížení hlavních cesta a silnic (viz označení na místě) je nutno sestoupit s kola. Provoz na křížících se cestách má přednost.


Na trasách je možné jezdit jenom v daném směru. Žádáme Vás, abyste brali ohled na dodržení pravidel DIMB trail rules, na fair-play pravidla Státních lesů Saska a zákonná ustanovení týkajících se užívání lesa.

b) Sjízdné úseky tras bez uživatelského pasu

Vedle tras zaměřených a označených pouze pro horská kola, jsou na MTB okruzích používány lesní cesty, na kterých je dovolena jízda na kole pro rekreační účely dle § 11, odst. 1 a 2 saského lesního zákona (SäschsWaldG). Tyto úseky nejsou pro pěší a ostatní rekreanty uzavřeny a jsou pro účely rekreace a lesního hospodářství intenzivně využívány.

Uživatele Trailcentra tímto zvlášť upozorňujeme na opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním.

Používání těchto cest je bezplatné.